Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Informacinis pranešimas

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-cpva-r-609-81-0001 „Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ .

Rietavo savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos – viešosios įstaigos Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro projektas. Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą, atliekant paprastojo remonto darbus ir įsigyjant įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, slaugos paslaugų namuose teikimui, taip pat priklausomybės nuo opioidų ir sergančiųjų tuberkulioze diagnostikai. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos įranga, atnaujinamos patalpos, įsigytos tikslinės transporto priemonės, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projektas „Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Prie šio projekto įgyvendinimo prisideda Rietavo savivaldybė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-12-28.

Pabaiga: 2019-01-02


Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų Rietavo savivaldybėje prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas

Informacinis pranešimas

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-esfa-r-615-81-0002 „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų Rietavo savivaldybėje prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas“

Projekto tikslas – mažinti Rietavo  savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir paplitimo.

Tuberkulioze sergantiems asmenims, ambulatorinio gydymo metu atvykus suvartoti paskirtų vaistų, kartą per savaitę bus išduodami maisto talonai. Asmuo už nepertraukiamą ambulatorinį gydymą gavęs maisto taloną galės jį panaudoti maisto prekių parduotuvėje. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-07-01.


Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

Informacinis pranešimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. lapkričio 23 d. pasirašė projekto „Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ sutartį.

  • Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
  • Partneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras.
  • Vykdymo vietos – Rietavo, Kaišiadorių ir Šakių rajonų savivaldybės.
  • Trukmė – nuo 2017 m. lapkričio 23 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d.

Projekto įgyvendinimui skirta 92 220 Eur suma, finansuojama Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Projekto įgyvendinimo metu vyks:

  • mokymai, kurie padės dalyviams tapti sąmoningais, susiduriant su savižudybių tema ir atlikti „vartininkų“ funkciją, vykdymą;
  • savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai;
  • savižudybių prevencijos vykdymo eigos diskusijos;
  • projekto partnerių įgytos patirties įvertinimo konsultacijų dienos (renginys);
  • proaktyvios pagalbos savivaldybėje teikimas (Rietavo savivaldybėje bus įdarbintas psichologas projekto laikotarpiui);
  • savižudybių prevencijos algoritmo Rietavo savivaldybėje kūrimas;

Projektas reikšmingai prisidės prie Rietavo, Kaišiadorių ir Šakių rajono savivaldybių gyventojų psichinės sveikatos stiprinimo, bus kompleksiškai reaguojama ir laiku suteikiama pagalba su savižudybės rizika susijusiems asmenims, sudarytos sąlygos geriau spręsti problemas susijusias su psichine sveikata, pagerės psichologinės paramos, pagalbos prieinamumas. Projekto metu bus stiprinamos savivaldybių įstaigų, įmonių, NVO ir partnerių kompetencijos savižudybių prevencijos srityje, kad gyventojas turintis psichologinių problemų, suicidinių minčių pagalbą gautų ne tik iš gydymo įstaigos specialistų, tačiau ir minėtų įstaigų. Savivaldybėse dirbantys sveikatos priežiūros specialistai, policijos pareigūnai, probacijos darbuotojai, ugniagesiai gelbėtojai, pedagogai, vaiko gerovės komisijos nariai, socialiniai darbuotojai, seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenės pirmininkai, nevyriausybinių organizacijų nariai bus apmokyti pastebėti savižudybės riziką, įvertinti jos lygį, suteikti emocinę paramą, nukreipti asmenį tinkama linkme. Savivaldybių organizacijos užtikrintų, kad atsidūręs krizinėje situacijoje kiekvienas gyventojas galėtų gauti skubią pirminę psichologinę ir (ar) psichiatrinę pagalbą nemokamai ir be išankstinės konsultacijos, kad būtų užtikrinamas pagalbos tęstinumas. Gyventojai, turintys suicidinių minčių ar mėginę nusižudyti bei nusižudžiusiųjų artimieji, bus įtraukiami į NVO ir bendruomenių veiklą ir jiems teikiama tęstinė psichosocialinė pagalba. Rietavo savivaldybėje bus apmokyta bendruosiuose mokymuose – 140 asmenų, specialiuosiuose – 40 asmenų pagal aukščiausių standartų savižudybių prevencijos mokymų programas diegiamas Lietuvoje. Savižudybių prevencijos veiksmai savivaldybėse bus planuojami ir vykdomi pasitelkiant Kaišiadorių raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių patirtimi, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro teikiamomis rekomendacijomis. Veiks reagavimo į savižudybių riziką savivaldybėse pagalbos algoritmai.