slauga ir palaikomasis gydymas

Gydytojo siuntimas

Siuntimą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugai gauti išduoda gydantis gydytojas asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka žemiau išvardintus reikalavimus:

Stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos gali būti teikiamos pacientams tik tais atvejais, kai pacientui nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra, kai nustatomas didelis slaugos paslaugų poreikis (45 ir daugiau balų).

Slaugos paslaugų poreikis yra vertinamas užpildant Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną (nurodytą Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede).

Teikiant palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, šių paslaugų poreikis toliau yra vertinamas kas 30 dienų, užpildant Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną. Nustačius mažą ar vidutinį slaugos paslaugų poreikį, gydantis gydytojas ar socialinis darbuotojas pradeda organizuoti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimą paciento namuose – informuoja paciento šeimos gydytoją, kuris išrašo siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti, ir pacientas išrašomas iš ligoninės.

Prie tokių asmenų priskiriami:

 • asmenys, kurie buityje yra priklausomi nuo kito asmens (reikalinga pagalba valgant, rūpinantis asmens higiena, rengiantis, judant);
 • asmenys, kurių sutrikusi minčių raiška ir orientacija aplinkoje;
 • nevaikštantys asmenys, kurie yra nepaslankūs lovoje (be kito asmens pagalbos nesugeba atsisėsti, persėsti iš lovos ant WC kėdės, apsiversti nuo vieno šono ant kito);
 • asmenys, kuriems yra nustatytos būklės, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens (ligos kodai pagal TLK-10-AM – Z74.1-Z74.9) arba nejudrumas (ligos kodas pagal TLK-10-AM – R26.3).

Reikalingi dokumentai atvykstant

Pacientas, atvykdamas į Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, su savimi privalo turėti:

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • socialinio draudimo pažymėjimą ir/ ar pensininko, ir/ar neįgalumo, ir/ar darbo biržos registracijos pažymėjimą;
 • siuntimą iš gydančio gydytojo (Forma 027/a).

Pacientų išrašymas

Pacientai iš ligoninės išrašomi:

 • pagerėjus paciento būklei, tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • kai siunčiamas ir perkeliamas gydytis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
 • kai tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
 • už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
 • pacientui pačiam reikalaujant;
 • pasibaigus nustatytai faktinei gydymo trukmei (iki 120 dienų per kalendorinius metus);
 • kai perkeliamas gyventi į ilgalaikės socialinės globos įstaigą.

Papildoma informacija

Siūloma pacientams turėti būtiniausias asmens higienos priemones, su savimi nesinešioti brangių daiktų, juvelyrinių dirbinių (esant poreikiui tokie daiktai saugomi seife).

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Ligoniams ar jų artimiesiems pageidaujant, skyriuje teikiama dvasinė pagalba. Kiekvieną mėnesio trečią trečiadienį 15.00 val. skyriuje aukojamos Šv. mišios.

Skyriaus kontaktai

Parko g. 8, Rietavas, skyriaus tel. +370 616 09186;

Vyr. slaugytoja B. Jankauskienė, tel. +370 616 24655.